X
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku,
zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na temat naszej polityki prywatności znajdziesz tutaj.
Poleć znajomemu| Forum
drukuj skomentuj artykuł forum poleć artykuł znajomemu A A A

Koszty leczenia ofiar wypadków z OC komunikacyjnego

2010-09-20 09:09 poniedziałek
Aleksander Daszewski
W nowym projekcie pewne zabiegi w kierunku dostosowawczym poczyniono, z tym, że do pełnej spójności proponowanej regulacji w odniesieniu do norm prawa cywilnego jest jeszcze daleko. Z uzasadnienia do projektu wynika, iż obecnie nie jest możliwe dokładne określenie, jaki jest faktyczny koszt leczenia ofiar wypadków, co wydaje się stanowić główną przeszkodę w urealnieniu wysokości opłaty ryczałtowej do faktycznej wysokości kosztów leczenia ofiar wypadków. Wydaje się, że właśnie wobec tych trudności określono w art..6 projektu "pierwszy wskaźnik" tzn. na 2007r. na poziomie 0,12 czyli inaczej 12% od składek zebranych z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. W świetle zaproponowanej regulacji art. 131a [4] a także zapewnień resortu, co bez wątpienia stanowi krok w dostosowaniu regulacji do zasad cywilnoprawnych poziom wskaźnika w kolejnych latach powinien ulegać zmianom uwzględniającym bilans pomiędzy wpłaconymi przez zakłady środkami a faktycznie poniesionymi kosztami na leczenie ofiar wypadków. Jeżeli koszty leczenia ofiar wypadków w kolejnych latach faktycznie okażą się niższe wysokość wskaźnika na kolejne lata również będzie ulegać obniżeniu, skutkując niższymi od prognozowanych zwyżek w składkach.

Ponadto, omawiając cywilnoprawne aspekty proponowanej regulacji Rzecznik przypominał, że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów z zasady nie obejmuje strat i kosztów, jaki ponosi na skutek wypadku sam jego sprawca. Zasadą określoną w przepisach prawa cywilnego jest, co może stanowić przyszłą lukę prawną w świetle projektowanych zapisów, brak możliwości w ramach ubezpieczenia OC pokrywania kosztów leczenia, rehabilitacji sprawcy, który jest jednocześnie ofiarą wypadku. Do tego celu służą obecnie składki na ubezpieczenie zdrowotne realizowane w ramach publicznej opieki zdrowotnej oraz częściowo i uzupełniająco (w ramach niepublicznej służby zdrowia) ubezpieczenia NNW kierowcy, które zwykle w swoim zakresie przewiduje dodatkowe świadczenia w postaci zwrotu kosztów leczenia, rehabilitacji, pokrycie kosztów protez czy przeszkolenia zawodowego, wyposażenia warsztatu pracy poszkodowanego kierowcy. Ponadto na polskim rynku niedawno pojawiły się również komercyjne ubezpieczenia zdrowotne, które podobnie jak dodatkowe świadczenia z NNW w części wypełniają to pole (pokrywania niezależnych od NFZ, na zasadach komercyjnych kosztów leczenia kierujących pojazdami mechanicznymi).

Do tych spostrzeżeń regulacje nowego projektu bezpośrednio się nie odnoszą, co oznacza pełną aktualność wyżej wskazanych uwag.

Zasadniczą kwestią związaną z projektowaną reformą, analizując aspekty ekonomiczne przedsięwzięcia, był dla Rzecznika prognozowany przez ekspertów ubezpieczeniowych znaczący wzrost obciążeń po stronie wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych [5]. Rzecznik podkreślał, że coraz więcej Polaków posiada pojazdy mechaniczne [6] i zwiększenie finansowych ciężarów związanych z obowiązkiem zawarcia umowy ubezpieczenia OC dotykać będzie znacznej części mniej zamożnych polskich rodzin. Eksperci ubezpieczeniowi odnosząc się do pierwotnej wersji projektu (wskaźnik 0,2) wstępnie oszacowali, iż składka za obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych z uwzględnieniem kosztów systemowych, prowizji pośredników i podwyższonego poziomu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych wzrośnie minimum o, około 27 - 29% co przekładając na kwoty bezwzględne daje wzrost dzisiejszej średniej ceny rocznej polisy z około 400 zł do około 530 zł. W nowo przyjętej wersji projektu resortu zdrowia przyjęto wskaźnik 0,12 co stosując analogiczną metodę obliczeniową daje realny wzrost składek za ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych na poziomie, 20% czyli średnia cena rocznej polisy wzrośnie z 400zł do 480 zł. Znacząca podwyżka taryf, a tym samym cen za polisy ubezpieczenia OC, na co zwracał uwagę Rzecznik może prowadzić do niepożądanego i negatywnego dla całego rynku (również a może przede wszystkim jego konsumentów) zjawiska niedopełniania przez część posiadaczy obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia. To zjawisko z kolei może powodować znaczne obciążenie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wypłatami odszkodowań i świadczeń za szkody wyrządzone przez nieubezpieczonych posiadaczy [7]. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny finansowany jest ze środków przekazywanych do niego przez zakłady ubezpieczeń z zebranej na rynku składki z ubezpieczenia OC., Jeżeli obciążenia Funduszu wzrosną, proporcjonalnie wzrosną także obciążenia zakładów ubezpieczeń a tym samym nastąpi dalsza zwyżka składki po stronie ubezpieczających się posiadaczy pojazdów (znacznej części obywateli będących konsumentami usług ubezpieczeniowych). Może się okazać po upływie pewnego czasu, że faktyczna podwyżka cen za ubezpieczenie OC wzrośnie nie o prognozowane na dzień dzisiejszy 20%, a znacznie więcej. Oczywiście dzisiaj trudno to precyzyjnie określić tym nie mniej, w ocenie Rzecznika, również warto ten czynnik brać pod uwagę wprowadzając tak daleko idące zmiany systemowe. Rzecznik w swojej opinii postulował, aby odnośnie sygnalizowanego powyżej problemu przeprowadzono z udziałem zakładów ubezpieczeń aktuarialne symulacje wskazujące na potencjalnych posiadaczy, którzy nie dopełnią obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC wskutek prognozowanej podwyżki. Ponadto podejmując rozważania odnośnie ekonomicznych aspektów projektowanych zmian Rzecznik zwrócił również uwagę, że prezentowana przez zakłady ubezpieczeń kalkulacja rzeczywistych kosztów leczenia ofiar wypadków, która byłaby konieczna do pełnego ich pokrycia odbiega od pierwotnie przyjętych szacunków resortu zdrowia. Zakłady ubezpieczeń, głównie bazując na doświadczeniach największego polskiego ubezpieczyciela - Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. - prognozowały wzrost składki na poziomie od 5,3% do 5,6%, natomiast Ministerstwo Zdrowia szacuje ją w zryczałtowanej kwocie na poziomie 20% składek przypisanych z ubezpieczenia, OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Rzecznik postulował, aby w świetle tak znaczącej różnicy poziomów kalkulacji dokonano rzetelnych wyliczeń w ramach prac komisji resortu i samorządu zakładów ubezpieczeń. Zdaniem Rzecznika obiektywna symulacja z jednej strony ukazałaby zbliżone do rzeczywistości koszty leczenia ofiar wypadków drogowych, a także być może pozwoliłaby uniknąć tak znaczących obciążeń posiadaczy pojazdów, co wpływałoby bez wątpienia równie korzystnie na przeciwdziałanie zjawisku nie ubezpieczania się przez część spośród posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Z informacji medialnych wynika, iż obliczeń rzeczywistych kosztów leczenia ofiar wypadków przy współpracy Polskiej Izby Ubezpieczeń i Ministerstwa zdrowia podjęła się niezależna firma doradczo-konsultingowa. Wydaje się, że w świetle nadal istniejących znacznych różnic pomiędzy obliczeniami zainteresowanych stron (5,6% zakłady ubezpieczeń i 12% resort zdrowia) otrzymane przez nią wyniki powinny zostać wykorzystane podczas prac komisji sejmowych przy ustalaniu wskaźnika opłaty ryczałtowej na 2007 rok.

Niestety Rzecznik nie otrzymał do zaopiniowania ostatecznego projektu resortu zdrowia, co uniemożliwia mu formalne odniesienie się do ostatecznie przyjętych przez resort zdrowia propozycji legislacyjnych. Z informacji medialnych a także kolejnych projektów zamieszczonego na stronach ministerstwa zdrowia jednoznacznie wynika, że postulaty Rzecznika tylko w niewielkiej części w kolejnych jego wersjach zostały skonsumowane. Wobec powyższego Rzecznik w ramach dalszych prac komisji sejmowych nad projektem nadal będzie wskazywał na kwestie, które jego zdaniem będą utrudniały a czasem znacznie komplikowały stosowanie wprowadzanej regulacji w praktyce.

Aleksander Daszewski

Radca prawny w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych

[1] Kierowcy, którym zdarzyło się prowadzić pojazd po użyciu alkoholu lub innego środka nie będą musiały płacić znacznie podwyższonej tzn. trzykrotności składki w okresie pięciu lat za ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

[2] Po zmianach w kodeksie cywilnym a także skreśleniu w 1990r. art. 40 ustawy o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy, który stanowił, że określone w w/w ustawie świadczenia zaspokajają wszystkie roszczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy po stronie poszkodowanych w wypadkach przy pracy istnieje możliwość dochodzenia roszczeń na drodze cywilnoprawnej ze strony sprawców - zakładów pracy przewyższających kwoty świadczeń wypłaconych w ramach zabezpieczenia społecznego.

[3] Art. 444 § 1 k.c. stanowi, że "W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody (zakład ubezpieczeń przyp. autora) powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia,..". Podobnie art. 446 § 1 k.c. stanowi, że "Jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody (zakład ubezpieczeń przyp. autora) powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł."

[4] . Art. 131 a 1. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wskaźnika wynikającego z kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych na skutek zdarzeń związanych z ruchem pojazdów mechanicznych w przypadku, o którym mowa w art. 14a ust. 2 uwzględniając wysokość tych kosztów, wysokość przypisu składek brutto z tytułu umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zawieranych zgodnie z przepisami o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz wysokość wpływów Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego z tytułu opłat za niespełnienie obowiązku zawarcia umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

2. Wysokość wskaźnika, o którym mowa w ust. 1 określona jest corocznie w terminie do 30 września, i ma zastosowanie w roku następnym.

3. Wskaźnik, o którym mowa w ust. 1, jest ilorazem wysokości świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych na skutek zdarzeń związanych z ruchem pojazdów mechanicznych, w przypadku, o którym mowa w art. 14a ust. 2, oraz sumy wysokości przypisu składek brutto, z tytułu umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zawieranych zgodnie z przepisami o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych i wysokości wpływów Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego z tytułu opłat za niespełnienie obowiązku zawarcia umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, prognozowanych na rok następny. (...)

[5] Obecnie, około 12 mln osób posiada pojazdy osobowe, około 1 mln motocyklowe i około 2 mln ciężarowe.

[6] W ostatnich dwóch latach sprowadzono do Polski około 2 mln pojazdów osobowych.

[7] Zgodnie z art. 98 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK do zadań Funduszu m.in. należy zaspokajanie roszczeń za szkody powstałe na terytorium RP w mieniu i na osobie, gdy posiadacz zidentyfikowanego pojazdu mechanicznego, którego ruchem szkodę tę wyrządzono, nie był ubezpieczony obowiązkowym ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.
« powrót do działu: Porady eksperta
« zapisz się na Newsletter
  • Oc
    2018-01-16 09:37 wtorek ~dAMIAN112 | [+] odpowiedz
    Sam miałem ostatnio stłuczkę i przyznam,że pieniądze z odszkodowania z OC sprawcy to śmiech na sali.Mogę z czystym sumieniem polecić Firmę Crashplus.Dopłacicli mi sporą sumke dzięki czemu bez problemu... czytaj dalej »
  • 2014-06-18 11:00 środa ~lexus | [+] odpowiedz
    Pojawiają się dwie kwestie - jeśli kierowca był ubezpieczony, a wiadomo że był (obowiązkowe OC) to przy jego niewątpliwej winie wypłata Ci się należy. Druga kwestia - odszkodowanie, czyli ponadto co d... czytaj dalej »
Nasze serwisy:
www.ubezpieczeniaonline.pl Ubezpieczenia przez Internet. Kup online ubezpieczenie samochodu, na życie, zdrowotne, nieruchomości, na wakacje, na narty, NNW, dla przedsiębiorców, inwestycyjne, ochrona prawna.
www.ubezpieczeniazyciowe.pl Wszystko o ubezpieczeniach na życie. Zamów ubezpieczenie na życie, Korzyści z ubezpieczenia na życie, Ceny ubezpieczeń na życie, Czym jest ubezpieczenie na życie? Oblicz składkę ubezpieczenia na życie.
www.rankingubezpieczennazycie.pl Ranking Ubezpieczeń Ochronnych - zabezpiecz Twoje życie i zdrowie. Ranking Ubezpieczeń Oszczędnościowych - oszczędzaj na emeryturę.Na co zwrócić uwagę wybierając polisę na życie?
www.ubezpieczeniemieszkania.pl Zamów ubezpieczenie nieruchomości u 5 agentów lub kup ubezpieczenie mieszkania online. Wypełnij formularz, oblicz składkę i kup polisę. Polisa na e-maila!
www.ubezpieczenienanarty.pl Ubezpieczenia na narty i snowboard. Poradniki narciarskie. Oblicz składkę ubezpieczenia na narty i snowboard. Kup ubezpieczenie narciarskie online.
www.ubezpieczenienarciarskie.pl Porównaj ubezpieczenia narciarskie online i dopasuj najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie. Ubezpieczenia na narty dają Ci komfort spokojnych i bezpiecznych wojaży po stokach narciarskich.
www.ubezpieczenieturystyczne.com.pl Porównaj ubezpieczenia podróży online, dopasuj najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie i kup polisę turystyczną online. Ubezpieczenia na wakacje - podróżne, ubezpieczenie na wyjazd.
www.polisaturystyczna.pl Porównaj ubezpieczenia turystyczne online, wybierz najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie i kup polisę turystycznš online. Ubezpieczenia na wakacje - dla Ciebie i Twojej rodziny.